Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir?

Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir?Yayın Tarihi: 14-03-2018 16:01:46 - Konumu: Makale - Yer: Türkiye - Comments -

Mesleki uygulamaları sırasında oluşacak hatalar nedeniyle, tazminat ödemeleri gerektiğinde kullanılmak üzere sigorta şirketleri tarafından sigortalanmalarıdır. 30.07.2010 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir.

Aşağıdaki hâller teminat kapsamı dışındadır:
a) Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,
b) Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışları,
c) Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar.

Sigortalı ve sigorta ettiren, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:
a) Sigortalı sorumluluğunu gerektirecek olayları, on gün içinde, sigortacıya bildirmek,
b) Haberdar olduğu andan itibaren rizikonun gerçekleştiğini, derhal sigortacıya ihbar etmek,

Öneriler
- İyi hekimlik,
- Çerçevesi iyi belirlenmiş malpraktis yasası,
- Aydınlatma-yapılabilirliğin sınırlarının-olası komplikasyonların iyi tanımlanması-rıza.
- Standart tanı-tedavi protokollerinın oluşturulması-uygulanması,
- Hukuki yardım,
- Meslek örgütlerinin bilirkişiliği,
TTB, Uzmanlık Dernekleri.
- Çalışma ortamı ve koşullarının standartları,
- Hekimin yasal sorumluluk ve yetkilerini bilmesi,
- Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programında bu konuya yer verilmesi.


Pay